Terms & Conditions

Deze website werd ontwikkeld door “Double Dot” en “Pivotal Clinical BV” in opdracht van “Belgian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes” “BESPEED” met ondernemingsnummer BE0439302013.  BESPEED is verantwoordelijk voor het beheer van de BESPEED website en biedt u deze website en de informatie op deze website aan onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch deze algemene voorwaarden. Gelieve deze website niet te bezoeken en niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met het privacybeleid of de algemene voorwaarden van deze website.

BESPEED heeft ten allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Daarom vragen wij u om bij elk bezoek aan onze website de algemene voorwaarden opnieuw te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen of wijzigingen en kennis hebt genomen van de laatst geactualiseerde versie van de algemene voorwaarden.

1. Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van BESPEED en is beschermd door het auteursrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht. Zij mag kosteloos mits bronvermelding enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik.  Elke andere vorm van gebruik, verspreiding of publicatie in welke vorm dan ook is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BESPEED.

2.Aansprakelijkheidsbeperking

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die BESPEED besteedt aan het samenstellen, publiceren en actueel houden van de informatie op deze website, is het mogelijk dat zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. BESPEED doet er alles aan om de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. BESPEED geeft ook geen garanties voor de goede werking van de website.

Daarom is het de verantwoordelijkheid van de bezoekers van de website om de informatie te controleren op juistheid en accuraatheid. Bezoekers van de website verklaren dat ze ermee instemmen om op eigen risico de website te bezoeken en te gebruiken.

Niemand van BESPEED, noch haar bestuurders, werknemers of tussenpersonen kunnen op gelijk welke wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou veroorzaakt zijn door of te wijten zijn aan de toegang tot of het gebruik van de website en zijn daarbij behorende informatie.

BESPEED is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw gebruik van onze website.

3.Websites van derden

De website kan ook hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Hoewel deze links of verwijzingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen worden, draagt BESPEED geen verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze links en kan het dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze inhoud zou resulteren.

Indien u de websites van derden bezoekt is dit op uw eigen risico en gebeurt dit zonder toestemming van BESPEED. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en dat deze anders kunnen zijn dan die van BESPEED.

U kunt BESPEED niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

4.Gebruikers vanuit een ander rechtsgebied

De dienst- en productinformatie die BESPEED verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan BESPEED onderworpen is. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot de website of het gebruik van de website.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel in België bevoegd.